چکیده:1
مقدمه:2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه4
2-1 بیان مسأله5
3-1 ضرورت انجام تحقیق6
4-1 اهداف تحقیق7
5-1 فرضیه های تحقیق8
1-5-1 فرضیه های اصلی8
2-5-1 فرضیه های فرعی8
6-1 روشهای جمع آوری اطلاعات8
7-1 قلمرو تحقیق9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه11
2-2تعاریف عملیاتی12
1-2-2 تعریف سیستم اطلاعات12
1-1-2-2 تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت13
2-2-1-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری 14
2-2-2 تعریف سیستم اطلاعات حسابداری 14
3-2 انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری16
4-2هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری17
1-4-2 پردازش مبادلات17
2-4-2 پردازش اطلاعات19
5-2 طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری22
1-5-2 طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی22
2-5-2 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود25
3-5-2 تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم 26
4-5-2 طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات27
5-5-2 اجرای سیستم 29
6-5-2 حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم 31
7-5-2 گزارش حسابرس مستقل32
6-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری33
1-6-2 تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری33
2-6-2 نقش کامپیوتر در حسابدار ی34
3-6-2 تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران35
4-6-2 سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی37
5-6-2 مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری38
8-2 ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری50
9-2 شکل و ترتیب صورت‌های مالی اساسی53
1-9-2 اصطلاحات و ارائه جزئیات56
10-2 پیشنیه تحقیق57
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه60
2-3 روش تحقیق60
1-2-3 از نظر زمان61
2-2-3 از نظر هدف61
3-3 روش گرد آوری اطلاعات62
4-3 روایی و پایایی پرسشنامه:63
5-3 جامعه آماری تحقیق ونمونه63
6-3 روش نمونه گیری65
7-3 متغیرهای تحقیق66
8-3 فرضیات تحقیق وسوالات مرتبط به آنها67
1-8-3 فرضیات فرعی67
9-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها68
10-3 آزمون پایایی68
1-10-3 روشهای آماری پارامتری69
2-10-3 روشهای آماری ناپارامتری70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏72
2-4 آمار توصیفی73
3-4 آماراستنباطی99
1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه اول99
2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه دوم100
3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه سوم101
4-3-4آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی101
5-3-4 فرضیه پژوهشی فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی:102
6-3-4 فرضیه پژوهشی فرعی دوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی:105
7-3-4 فرضیه پژوهشی فرعی سوم : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی:108
8-3-4 فرضیه پژوهشی اصلی: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی :111
9-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی112
10-3-4 بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی116
11-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی120
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه125
2-5 نتیجه گیری125
1-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول125
2-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم126
3-2-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم126
4-2-5 نتیجه گیری کلی126
4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی129
پیوست ها
پیوست الف : پرسشنامه131
پیوست ب : آزمون پایائی پرسشنامه136
منابع و ماخذ
منابع فارسی:138
منابع لاتین:140
منابع اینترنتی:141
چکیده انگلیسی:142
جدول 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان73
جدول 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان74
جدول 3-4 توصیف سوال 3با توجه به نظر پاسخ دهندگان75
جدول 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان76
جدول 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان77
جدول 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان78
جدول 7-4 توصیف سوال 7 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان79
جدول 8-4 توصیف سوال 8 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان80
جدول 9-4 توصیف سوال 9 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان81
جدول 10-4 توصیف سوال 10 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان82
جدول 11-4 توصیف سوال 11 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان83
جدول 12-4 توصیف سوال 12 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان84
جدول 13-4 توصیف سوال 13 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان85
جدول 14-4 توصیف سوال 14 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان86
جدول 15-4 توصیف سوال 15 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان87
جدول 16-4 توصیف سوال 6 1باتوجه به نظر پاسخ دهندگان88
جدول 17-4 توصیف سوال 17 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان89
جدول 18-4 توصیف سوال 18 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان90
جدول 19-4 توصیف سوال19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان91
جدول 20-4 توصیف سوال20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان92
جدول 21-4 توصیف سوال 21 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان93
جدول 22-4 توصیف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان94
جدول 23-4 توصیف سوال 23 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان95
جدول 24-4 توصیف سوال 24 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان96
جدول 25-4 توصیف سوال 25 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان97
جدول 26-4 توصیف سوال 26 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان98
جدول 27-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن99
جدول 28-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده102
جدول 29-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول برای تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده103
جدول30-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ای درفرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن درصورتهای مالی حسابرسی شده104
جدول 31-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده105
جدول 32-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده106
جدول 33-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده107
جدول 34-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده108
جدول 35-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده109
جدول 36-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده110
جدول 37-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده111
جدول 38-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن -قابلیت مقایسه -قابلیت اعتماد )112
جدول 39-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد113
جدول 40-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد113
جدول 41-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه114
جدول 42-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه114
جدول 43-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتمادوقابلیت مقایسه115
جدول 44-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه115
جدول 45-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن -فابلیت مقایسه -قابلیت اعتماد )116
جدول 46-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد117
جدول 47-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد117
جدول 48-4 خش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه118
جدول 49-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه118
جدول 50-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه119
جدول 51-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتمادوقابلیت مقایسه119
جدول 52-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن -فابلیت مقایسه -قابلیت اعتماد )120
جدول 53-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد121
جدول 54-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد121
جدول 55-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه122
جدول 56-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه122
جدول 57-4 بخش اول آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه123
جدول 58-4 بخش دوم آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه123
جدول 1-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی برهر یک از ویژگیهای کیفی127
جدول 2-5 تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برهر یک از ویژگیهای کیفی127
جدول 3-5 تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برهر یک از ویژگیهای کیفی127

نمودار 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان73
نمودار 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان74
نمودار 3-4 توصیف سوال 3باتوجه به نظر پاسخ دهندگان75
نمودار 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان76
نمودار 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان77
نمودار 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان78
نمودار 7-4 توصیف سوال 7باتوجه به نظر پاسخ دهندگان79
نمودار 8-4 توصیف سوال 8باتوجه به نظر پاسخ دهندگان80
نمودار 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان81
نمودار 10-4 توصیف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان82
نمودار 11-4 توصیف سوال 11با توجه به نظر پاسخ دهندگان83
نمودار 12-4 توصیف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان84
نمودار 13-4 توصیف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان85
نمودار 14-4 توصیف سوال 14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان86
نمودار 15-4 توصیف سوال15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان87
نمودار 16-4 توصیف سوال 16باتوجه به نظر پاسخ دهندگان88
نمودار 17-4 توصیف سوال 17باتوجه به نظر پاسخ دهندگان89
نمودار 18-4 توصیف سوال 18باتوجه به نظر پاسخ دهندگان90
نمودار 19-4 توصیف سوال 19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان91
نمودار 20-4 توصیف سوال 20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان92
نمودار 21-4 توصیف سوال 21باتوجه به نظر پاسخ دهندگان93
نمودار 22-4 توصیف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان94
نمودار 23-4 توصیف سوال 23باتوجه به نظر پاسخ دهندگان95
نمودار 24-4 توصیف سوال 24باتوجه به نظر پاسخ دهندگان96
نمودار 25-4 توصیف سوال 25باتوجه به نظر پاسخ دهندگان97
نمودار 26-4 توصیف سوال 26باتوجه به نظر پاسخ دهندگان98
شکل 1-2 اجزاء فعال یک سیستم اطلاعات12
شکل 2-2 مولفه های یک سیستم اطلاعاتی مدیریت13
شکل 3-2 پردازش بر روی اطلاعات مالی در سیستم اطلاعات حسابداری14
شکل 4-2 تأثیر عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بر اطلاعات تصمیم گیری16
شکل 5-2 چرخه حسابداری18
شکل 6-2 سیستم پردازش اطلاعات19
شکل 7-2 سیستمهای اطلاعاتی21
شکل 8-2 مراحل طراحی و اجرای سیستم اطلاعاتی حسابداری24
شکل 9-2 اهداف کلی طراحی یک سیستم28
شکل 10-2 نقش حسابداران و سیستم اطلاعاتی حسابداری49
شکل 11-2 استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری51
شکل 1-3 رابطه سه گانه هدف،روش،ابزار60
چکیده:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده1 استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف -اسمیرنوف وآزمون تی -استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .
کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ،بسته های نرم افزاری ، صورتهای مالی حسابرسی شده
مقدمه:
اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .
از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد
سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام ، رویدادها ی مالی را ، ثبت و تلخیص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداری ، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند .
از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است .در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند .
نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .
دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .
امروزه موسسات و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری ، از بسته های نرم افزاری تولید شده و ایجاد سیستم های خاص به عنوان سیستمهای اطلاعاتی استفاده مینمایند .
این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش می یابد .
در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت میشود.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
بخش عمده ای از اطلاعاتی که در سازمانها جهت تصمیم گیری مدیران مورد نیاز است ، اطلاعات حسابداری است . بیشتر تصمیمات مدیران در تصمیم گیریها ی اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که به حداکثر کردن سود و حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر میشود را اطلاعات حسابداری تشکیل میدهد . از آنجا که حسابداری در پی اندازه گیری و ارائه اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان جهت قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و آن را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شناسیم ، بنا براین برای موفقیت سازمانها با توجه به اهمیت و تأثیر گذاری گزارشهای قابل استخراج از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ، مدیران در تصمیم گیریهای خودبه بهره وری ها ی صحیح از اطلاعات با کیفیت این سیستم نیاز مندند .
حسایداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران باید جهت تصمیم گیریهای بهتر اطلاعات مناسب و با کیفیت را از تمام کانالهای رسمی و غیر رسمی به دست آورند .
از طرفی فناوری اطلاعات و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی ، دسترسی بهتر و سریع به اطلاعات، به روز بودن و …. است .
بعبارتی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری تولید شده توسط شرکتهای صاحب نام ، روش انجام کارها را دگرگون ساخته وباعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود ، به بسترهای الکترو نیکی تبدیل شود .
این امر در تمام کشورهای و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز تعداد تولید کنندگان این سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مالی و حسابداری روز به روز افزایش می یابد .
از سوی دیگر ، هدفهای صورتهای مالی حسابرسی شده و منابع حسابداری ایجاب می کند ، اطلاعاتی که صورتهای مالی حسابرسی شده فراهم می آ ورد از ویژ گیهای معینی بر خوردار باشد تا در تصمیم گیریهای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کننندگان مؤثر واقع شود این ویژگیها را ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نامیده که عبارتنداز :
1-مربوط بودن2 : شامل به موقع بودن ، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی .
2- فابلیت اعتماد3 : شامل قابلیت تأ یید ، معتبر بودن (کامل بودن ، صحیح بودن ، و رجحان محتوا بر شکل )وبی طرفانه بودن
3- قابلیت مقایسه4 : شامل ثبات رویه و افشای کافی .
فلذا تحولات پیاپی وپیشرفتهای سریع در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان است که لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط ، قابل اعتماد و قابل مقایسه را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است . هم چنین رشد فزاینده پیچیدگیهای جامعه ، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط با سیستمهای اطلاعاتی و فرآ یندهای مولد اطلاعات را توجیه میکند .
بنا بر این با توجه به قابلیتهای بالقوه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و بسته های آ ماده نرم افزاری به عنوان سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ، در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع میباشیم که استفاده از این فناوری اطلاعاتی نقش و تأ ثیری در صورتها ی مالی حسابرسی شده دارد یا خیر .
آیا این اطلاعات از ویژگیهای کیفی ” مربوط بودن “، “قابلیت مقایسه “و قابلیت اعتماد برخوردار میباشد تا بتواند نیاز استفاده کنندگان را به درستی بر آورده سازد .
2-1 بیان مسأله
اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .
از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد.
سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام ، رویدادها ی مالی را ، ثبت و تلخیص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداری ، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند .
از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است.
در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند (کوئین،1992،ص50 )5 ، (همل و پراهالد،1994، ص147)6 .
نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .
دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .
امروزه موسسات و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری ، از بسته های نرم افزاری تولید شده و ایجاد سیستم های خاص به عنوان سیستمهای اطلاعاتی استفاده مینمایند .
این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش می یابد .
در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت میشود .
3-1 ضرورت انجام تحقیق
امروزه تحولات شگرفی درزمینه روشهای جمع آوری وارائه اطلاعات رخ داده و پیشرفتهایی آن فرا گیر شده است . به طوریکه روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است .
مهمترین ویژگیهای آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت فوق العاده زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات ، به روز بودن ، امکان مبادله ا لکترونیکی اطلاعات با کیفیت بالا ، قیمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش است . از طرفی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور را در پیش داریم.
باتوجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از آنهادر دنیای امروز نخواهیم داشت و حسابداری نیز ناگزیر است از تمام یا برخی از روشهای نو در ادامه خدمات و وظایف خود استفاده نماید ، زیرا به گفته گری ساندم7 رئیس سابق انجمن حسابدارن آمریکا ،نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده است .
پس تهیه کنندگان اطلاعات بویژه حسابدارن باید تهیه کننده اطلاعات مربوط و با کیفیت بالا باشند تا خدمتشان با قیمتهای بالا خریدار داشته باشد ، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت .
بنا براین تحقیقات در این زمینه برای شناخت و تأثیر گذاری سیستمهای اطلاعاتی و نقش آنها در افزایش و ارتقاء کیفیت حرفه و پیشرفت حسابداری و صورتهای مالی حسابرسی شده هم زمان با تحولات اساسی در فناوری اطلاعات لازم و ضروری به نظر می اید.
علاوه براینکه برد وسیع و پر نفوذ سیستمهای خودکار در سازمانها و تأکید فزایندبر اطمینان از صحت و ایمنی فرآیندها ی مبتنی بر فناوری اطلاعات ،نیاز به متخصصان حسابداری با دانش و مهارتهای کنترل فناوری اطلاعات و ارتباطات را افزایش داده است.
هیأت استانداردهای حسابداری8 نیز در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره دو حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف کرده است . دراین بیانیه همچنین بیان شده که هدف اولیه و اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیرندگان است. مطالعه آلبرت و ماک در سال 2000 نیز مدعای این مطلب است .
همه این موارد نقش و ضرو رت ارزیابی این سیستمها ی اطلاعاتی و سطح کیفیت صورتهای مالی حسابرسی شده بدست آمده از آنها را معین می سازد .
4-1 اهداف تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هدف تحقیق را میتوان به عدم وجو د اطلاعات کافی از میزان تأثیر گذاری بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی بر صورتهای مالی حسابرسی شده نام برد .
اطلاع از میزان نقش بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی ما را درانتخاب و استفاده بهینه از آنها در جهت تطبیق با ویژگی های صورتهای مالی حسابرسی شده هدایت میسازد و حتی صرف میزان هزینه جهت استقرار از آنها را توجیه مینماید .
بدیهی است ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری با محک مناسب بر صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند مورد استفاده مدیران مالی ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری مالی و اداری ، کار شناسان سیستمهای اطلاعاتی و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحیحی از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصمیمات درستی را در مواقع لزوم اخذ نمایند .
5-1 فرضیه های تحقیق
1-5-1 فرضیه های اصلی
بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده در سطح شرکتهای بورسی تأثیر دارند .
2-5-1 فرضیه های فرعی
1- سیستمهای اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی “مربوط بودن ” درصورتهای مالی حسابرسی شده تأثیر دارند.
2- سیستمهای اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی ” قابلیت مقایسه” در صورتهای مالی حسابرسی شده تأثیر دارند .
3- سیستمهای اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی “قابلیت اعتماد ” در صو رتهای مالی حسا برسی شده تأثیر دارند .
6-1 روشهای جمع آوری اطلاعات
روش گرد آوری آمیزه ای از کتابخانه ای و میدانی است . در روش کتابخانه ای از طریق مطالعات کتابخانه ای ادبیات موضوع و پیشینه و تحقیق و نیز چارچوبی مناسب برای موضوع فراهم خواهد شد . در روش میدانی تحقیق ، از طریق پرسشنامه داده های مورد نیاز برای تأیید و یارد فرضیه های تحقیق گرد آوری میشود .
ابزارهای گرد آوری تحقیق ، پرسشنامه و مصاحبه خواهد بود .پس از آن با استفاده از نرم افزار spss برای تجزیه تحلیل اطلاعات ، فرضیه اصلی و کلیه فرضیه های فرعی مورد آزمایش قرار می گیرد .
7-1 قلمرو تحقیق
در این تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و اساتید و هیئت علمی دانشگاه های آزاد منطقه 5 در جامعه آماری لحاظ خواهند شد و تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر صورتها ی مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سؤال و بررسی قرار خواهد گرفت .
این تحقیق از نظر زمانی از نوع تحقیقات مقطعی است ، چرا که در یک محدوده زمانی صورت گرفته و واقعیت را در یک برهه زمانی کنکاش میکند .
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
حسابداری را میتوان زبان تجارت دانست که از آن به عنوان ابزار برقراری ارتباط استفاده می شود . در گذشته حسابداری به منظور شناسایی ، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بند ی ، تلخیص و گزارش دهی عملیات مالی مورد استفاده قرار میگرفت . اما همگام با پیشرفت دانش و فن آوری حسابداری نیز متحول شده و در حال حاضر ، از جمله ابزارهای مهم کنترل ، برنامه ریزی و تصمیم گیری محسوب میشود . به همین لحاظ تغییرات عمده ای نیز در نگرش به حسابداری ایجاد شده که از مهمترین آنها دیدگاه “حسابداری به عنوان سیستم اطلاعاتی ” است . این تعریف از حسابداری برای اولین بار در سال 1996 توسط انجمن حسابداری امریکا در بیانیه ای تحت عنوان بیانیه نظریه اساسی حابداری ارائه گردید .
هر سیستم حسابداری باید اطلاعات مربوط به رویدادها ، معاملات و عملیات مالی را پردازش کند و صورتها و گزارشها ی مورد نیاز را فراهم آورد . این کار مستلزم آن است که ابتدا اطلاعات مالی مورد نیاز یا در واقع اطلاعات و گزارشهای خروجی سیستم ، تعیین و سپس اطلاعات ورود ی لازم برای رسیدن به اطلاعات مزبور فراهم شود و سرانجام روشها و وسایلی که میتواند پردازش را انجام دهد، انتخاب گردد .
یکی از انواع سیستمهای حسابداری که پس ازاین به آن اشاره خواهیم کرد ، سیستمهای حسابداری کامپیوتری میباشد که با استفاده از بسته های نرم افزاری در جهت طبقه بندی تلخیص ، گزارش دهی و صورت های مالی حسابرسی شده گامی اساسی بر خواهد داشت
اطلاعات مفید حسابداری که از این طریق جهت استفاده کنندگان تهیه میگردد باید دارای ویژگیهای زیر باشد :
1-قابل فهم بودن :اطلاعات حسابداری باید برای مدیران قابل فهم باشد ، دانش مالی و نحوه ارائه اطلاعات با این ویژگی در ارتباط است .
2 – مربوط بودن :اطلاعات حسابداری باید با مسأله یا تصمیم در دست بررسی مرتبط باشد . اطلاعاتی که به موقع تهیه و در ازریابی تصمیمات گذشته و پیش بینی های آ ینده موثر واقع شود ، مربوطه محسوب میشود .
3-قابل اتکا بودن : اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از خطا و جانبداری باشد . کامل بودن ، صحییح بودن ، بیطرفانه بودن ، و قابلیت تأیید داشتن از نشانه های قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری میباشد .
4- قابل مقایسه بودن :استفاده کنندگان بایستی بتوانند اطلاعات حسابداری را در طول زمان ، مورد مقایسه قرا دهند و نیز بتوانند وضعیت مالی و نتایج عملیات موسسه های دیگر را باموسسه خود مقایسه کنند .
در این پژوهش نقش سیستمهای اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی حسابرسی شده مورد ارزیابی قرار میگیرد .
2-2تعاریف عملیاتی
1-2-2 تعریف سیستم اطلاعات
یک سیستم اطلاعات9 که گاهی اوقات سیستم پردازش داده نامیده میشود یک سیستم مصنوعی است که متشکل از مجموعه کاملی از مولفه های دستی و رایانه ای میباشد که برای جمع آوری ، ذخیره و اداره داده ها و تهیه اطلاعات مورد نیاز کار بران تهیه شده است شکل زیر اجزا فعال یک سیستم اطلاعات را نشان میدهد .

شکل 1-2 اجزاء فعال یک سیستم اطلاعات
1-1-2-2 تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت
سیستم اطلاعاتی مدیریت10 نوعی سیستم مصنوعی است که شامل مجموعه ای از مولفه های رایانه ای و دستی میباشد که برای تسهیل عملیات یک شرکت و حمایت از فرایند تصمیم گیری ازطریق اطلاعاتی که مدیران میتوانند برای برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای شرکت استفاده نمایند ، ایجاد شده است .
یک سیستم اطلاعاتی مدیریت نسبت به یک سیستم اطلاعات ساده هدف بالا تری را دارد . سیستم اطلاعاتی مدیریت از اطلاعات برون داد جهت اتخاذ تصمیم میکند .
شکل زیر مولفه های یک سیستم اطلاعاتی مدیریت را به تصویر می کشد.
شکل 2-2 مولفه های یک سیستم اطلاعاتی مدیریت

2-2-1-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری 11
سیستم اطلاعاتی حسابداری بخشی اساسی از سیستم اطلاعاتی مدیریت است که داده های (ورودی های )بدست آمده از رویدادهای مالی را دریافت نموده و پس از انجام پردازش روی آنها ، اطلاعات مالی مفید برای استفاده کنندگان ( درون سازمانی یا برون سازمانی ) ارائه میدهد . این سیستم را میتوان به صورت ساده در قالب شکل زیر تصویر کرد .
اطلاعات ( گزارشات)12 داده ها ( اسناد و مدرک )13

باز خورد ( کنترل )14
شکل 3-2 پردازش بر روی اطلاعات مالی در سیستم اطلاعات حسابداری
2-2-2 تعریف سیستم اطلاعات حسابداری 15
تعاریف متعددی از سیستم اطلاعات حسابداری ارائه شده است . در یک تعریف سیستم اطلاعات حسابداری عبارت از مولفه ها و عناصری از سازمان است که از طریق پردازش رویداها ی مالی اطلاعات هشدار دهنده و اطلاعات مبنای تصمیم گیری را در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات قرار میدهد . در تعریفی جامع تر سیستم اطلاعات حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده ها ی اطلاعاتی به گزارشهای سودمند مالی وارائه ان به مدیریت درون سازمان ومراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم گیری ا ست.تبدیل دادهای اطلاعاتی به گزارشهای مالی درسیستمهای اطلاعات حسابداری در قالب فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، پردازش ، تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات صورت می گیرد .
تعریف جامع تری که از سیستم اطلاعات حسابداری ارائه شده است ، چنین است :
سیستم اطلاعات حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده های اطلاعاتی به گزار شهای سودمند مالی و ارائه آنها به مدیریت درون سازمان و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم گیری می باشد . تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارشهای مالی در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری در قالب فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، پردازش تجزیه و تحلیل و انتقال ( ارائه ) اطلاعات صورت میگیرد .
اگر بخواهیم عناصر و ویژگیهای اساسی تعاریف فوق را مورد تأکید و تعمق قرار دهیم ، باید نکات زیر را برشماریم :
سیستم اطلاعاتی حسابداری از جامعیت برخورد یک مقوله و مفهوم سیستمی برخوردار است .
سیستم اطلاعاتی حسابداری هر نوع سازمان ، از جمله بنگاه های اقتصادی و موسسات غیر انتفاعی و بخشهای دولتی و خصوصی را در بر میگیرد .
3- گسترده ارائه محصولات اطلاعاتی یک سیستم حسابداری مراجع بیرونی ومراجع درونی سازمان را در سطح مختلف در بر میگیرد .
گزارشهای قابل استخراج از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر روی مبنای تصمیم گیری قرار گرفته و میتواند دارای ارزش افزوده قابل ملاحظه ای باشد
همانطور که در تعریف سیستم اطلاعات حسابداری بیان شد این سیستم سه نوع اطلاعات را تهیه میکند که عبارتند از :
الف ) اطلاعات مربوط به ثبت نتایج16 :
این گروه از اطلاعات حوادث و اتفاقات انجام شده در گذشته را نشان میدهد . صورتهای مالی شامل سود و زیان و تراز نامه این گروه اند .
ب) اطلاعات هشدار دهنده17 :
اطلاعاتی که موجب جلب توجه استفاده کنندگان است . گزارش انحرافات بودجه که مغایرت اطلاعات مربوط به عملیات واقعی و اطلاعات پیش بینی شده را نشان می دهد جزو این گروه اند .
ج)اطلاعات تصمیم گیری18 :
شامل اطلاعاتی اند که برای تصمیم گیری مورد استفاده قرارمیگیرند . این اطلاعات جهت برنامه نویسی مالی ضروری میباشد و معمولا از نظر زمانی آینده را شامل میگردند .
سیستم حسابداری خود به عنوان یک سیستم جزئی از کل سیستم موسسه بوده واثرات متقابل عوامل محیطی از قبیل عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی رانیز در نظر میگیرد . با توجه به مطالب فوق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری را میتوان به صورت زیر نشان داد:
شکل 4-2تأثیر عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بر اطلاعات تصمیم گیری
سیستم اطلاعات حسابداری دامنه وسیعتری را نسبت به سیستم حسابداری پردازش داده ها در بر می گیرد .
سیستم اطلاعات حسابداری بخشی از ارتباطات اطلاعاتی غیر رسمی19 است که به منظور تصمیم گیری اعمال کنترل ، پیش بینی و برنامه ریزی مدیران مورد استفاده قرار میگیرد .
3-2 انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید