2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان19
2-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر21
2-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند21
2-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز21
2-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی22
2-4-4- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند23
2-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش23
2-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی24
2-5-2- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی25
2-5-3- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط25
2-5-4- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی25
2-5-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت26
2-6- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات26
2-7- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس27
2-8- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی28
2-8-1- سقراط (469-399 پیش از میلاد)28
2-8-2- ونت (1920-1832)29
2-8-3- ابینگهاوس (1909-1850)29
2-8-4- لوین (1947- 1890)29
2-8-5- ویگوتسکی (1934-1896)30
2-8-6-گانیه (2002-1916)30
2-8-7-مریل (1937)30
2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس31
2-10- اهداف کلی آموزش در ایران31
2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند32
2-11- ارکان مدارس هوشمند33
2-12- اصول مدارس هوشمند33
2-13- اهداف مدارس هوشمند34
2-14- معرفی پروژه شبکه تایگر35
2-14-1- اجرا و پیاده سازی35
2-15- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران37
2-15-1- مدل مفهومی مدرسه هوشمند37
2-15-2- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند38
2-15-2-1- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای38
2-15-2-2- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات39
2-15-2-3- مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای40
2-15-2-4- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات41
2-15-2-5- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر41
2-15-3- مدل اجرایی مدرسه هوشمند42
2-15-3-1- لایه فرآیندهای کسب و کار43
2-15-3-1-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی43
2-15-3-1-2- مدیریت امور دانش آموز44
2-15-3-1-3- مدیریت مدرسه45
2-15-3-1-4- مدیریت فن آوری46
2-15-3-2- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی46
2-15-3-2-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی47
2-15-3-2-2- مدیریت امور دانش آموزی48
2-15-3-2-3- مدیریت مدرسه49
2-15-3-2-4-مدیریت فن آوری50
2-15-3-3- لایه فنی50
2-16- مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری51
2-16-1- مدل‌های یادگیری شبکه‌ای51
2-16-2- یادگیری در کلاس‌های آینده51
2-16-3-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل52
2-16-4- یادگیری مبتنی بر جامعه52
2-17- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری53
2-18- مفهوم یادگیری53
2-19- محورهای اساسی یادگیری55
2-20- اهمیت یادگیری55
2-21- شرایط یادگیری56
2-22- تقسیم بندی سبک‌ها57
2-22-1- سبک‌های شناختی57
2-22-2- سبک‌های عاطفی57
2-22-3- سبک‌های فیزیولوژیکی57
2-22-1-1- سبک های شناختی و انواع آن :58
2-22-1-2- دسته‌بندی سبک‌های شناختی بر اساس نظر کلب59
2-23- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری60
2-24- عناصر رویداد یادگیری62
2-25- تعریف مفاهیم سبک‌های یادگیری63
2-26- نظریه‌هایی در سبک های یادگیری64
2-26-1- سبک یادگیری دان و دان64
2-26-2- سبک‌های یادگیری ورمونت65
2-26-3- رویکردهای یادگیری بیگز66
2-26-4- سبک های یادگیری فلدر و سولمان 67
2-26-5- سبک‌های یادگیری کلب و فرای68
2-26-5-1- نظریه یادگیری تجربه‌ای 68
2-27- تاثیر سبک‌های دانش آموزان در ارتباط با معلم76
2-28- سبک‌های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش76
2-29- تحقیقات انجام شده در داخل کشور77
2-30- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور84
2-31- جمع بندی91
2-32-چهارچوب نظری پژوهش94
فصل سوم:روش اجرای تحقیق

مقدمه:97
3- 1 روش پژوهش97
3-2- جامعه آماری97
3-3- نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن:97
3-4 – ابزار اندازه گیری داده ها98
3- 5 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش:98
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها99
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه101
4-1-توصیف داده ها101
4-1-1- توزیع فراوانی ، نمودار هیستوگرام و شاخص های توصیف متغیرهای پژوهش102
4 – 2 تحلیل داده ها120
4- 2- 1 بررسی فرضیه اول121
4 – 2 – 2 بررسی فرضیه دوم122
4 – 2 – 3 بررسی فرضیه سوم123
4 – 2 – 2 بررسی فرضیه چهارم124
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه126
5-1نتیجه گیری126
5-2-فرضیات پژوهش و نتایج آنها127
5-2-1- بررسی فرضیه اول127
5-2-2- بررسی فرضیه دوم128
5-2-3 بررسی فرضیه سوّم128
5-2-4-بررسی فرضیه چهارم129
5-3- محدودیت ها129
5-4-پیشنهادات131
5-5-خلاصه پژوهش132

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع و ماخذ134
ضمائم142
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 2-1- نقش‌های فن آوری اطلاعات در مدارس28
جدول 2-2- ارتباط اهداف کلی آموزش با نقش مدارس هوشمند (احمدی، 1389)32
جدول 2-3 جمع بندی پیشینه مطالعاتی91
جدول 3-1 آلفای هر یک از سبک ها99
جدول 4-1 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه102
جدول 4-2 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه104
جدول 4-3 مشخصه های آماری نمرات تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند سازی106
جدول 4-4 توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه107
جدول 4-5 توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه109
جدول 4-6 مشخصه های آماری نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی110
جدول 4-7 توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه111
جدول 4-8 توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه113
جدول 4-9 مشخصه های آماری نمرات مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی115
جدول 4-10 توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه116
جدول 4-11 توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه118
جدول 4-12 مشخصه های آماری نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی120
جدول4- 13 شاخص های توصیفی تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند سازی121
جدول4- 14. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی121
جدول4-15. شاخص های توصیفی نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی122
جدول4- 16. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی122
جدول4- 17. شاخص های توصیفی مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی123
جدول4-18. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی123
جدول4-19. شاخص های توصیفی نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی124
جدول4- 20. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی124
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 2-1 مدل مفهومی مدرسه هوشمند -نقشه راه هوشمند سازی مدارس 1390-ص2838
نمودار 2-2 نه قدم شخصی سازی یادگیری53
نمودار 2-4 چرخه یادگیری کلب72
نمودار 2-5 ترکیب چرخه و سبک یادگیری کلب74
نمودار 2-6 چرخه یادگیری کلب و سبک‌های یادگیری کلب94
فهرست اشکال
عنوانصفحه
شکل 4-1 نمودار هیستوگرام تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه103
شکل 4-2 نمودار هیستوگرام تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه105
شکل 4-3 نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه108
شکل 4-4 نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه110
شکل 4-5 نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه112
شکل 4-6 نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه114
شکل 4-7 نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه117
شکل 4-8 نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه119
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری ( مدل کلب ) دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران است . پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به تعداد 32250 نفر می باشد که 400 نفر بر اساس جدول اچ اس بولا و به روش تصادفی خوشه ای ناهمگون انتخاب شدند. آزمودنی ها ابتدا به پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب (2005 ) پاسخ دادند ، بعد از گذشت 2 ماه از به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ، مجددا” آزمودنی ها به پرسشنامه ی مذکور پاسخ دادند . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمارتوصیفی و آمار استنباطی t همبسته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که مدارس هوشمند بر تجربه عینی و آزمایشگری فعال دانش آموزان موثر بوده و آنها را افزایش داده است . همچنین بر شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی نیز تاثیر گذار بوده و آنها را کاهش داده است.
کلید واژه : مدارس هوشمند ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، فن آوری آموزشی ، سبک های یادگیری کلب ، سبک ( همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق دهنده )
فصل یکم
کلیات پژوهش
1-1مقدمه
درآغاز هزاره ی سوم ، با گذر از دوران صنعتی موج چهارم حیات بشر که پیتر دراکر اصطلاح ” جامعه دانش ” را برای این موج به کار می برد ، شکل گرفته است و مدارس کشورهای پیشرفته در این دوران به ویژگی هایی دست یافته اند که با آن چه به صورت سنتی از مدارس درک می شود ، متمایز است .
هم چنین تعلیم و تربیت همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ایفا کرده است و همراه با تغییر زندگی انسان و توسعه فن آوری ، دچار تغییر و دگرگونی گردیده است . بدین ترتیب می توان ادعا کرد که توسعه نظام آموزشی در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، یکی از چالش های اصلی سیاست گذاران است . در بسیاری از کشورهای جهان ، گسترش فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش مد نظر قرار گرفته است و کشورها اعم از توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ، برنامه های جامعی را برای مجهز کردن مدارس با امکانات گوناگون طراحی کرده اند .
بر خلاف شرایط موجود در مدارس سنتی ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از مدارس به عنوان بخش ضروری در فرآیند یاددهی – یادگیری تبدیل شده است و تحولی عظیم را درکلیه مراحل آموزشی ایجاد نموده است . در مجموع می توان گفت که در دنیای پرسرعت امروزی ، روشهای سنتی آموزش ، کند و ناکارآمد هستند و نمی توانند مفاهیم جدید علمی و آموزشی را با قدرت کافی و هیجان که نیاز نسل های امروزی دانش آموزان می باشند را برآورده سازند . همچنین معلم قادر به بازبینی بهتر عملکرد دانش آموز و تغییر فنون متناسب برای آموزش خواهد بود. امروزه روش های سنتی یاددهی و یادگیری جوابگوی نیازهای فراگیران نیست ، چون با به کارگیری روشهای سنتی ، دست یابی به مهارت حل مسئله ، به کارگیری اطلاعات ، مشارکت ، همکاری و تفاهم با یکدیگر میسر نیست ، بنابراین فراگیران لذت ناشی از علم را نمی فهمند ومدرسه برایشان خسته کننده است و یکی از راه های حل برخورد با چنین مشکلاتی پیاده کردن شیوه های جدید در آموزش است . (نیاز آذری و حسینی ، 1391)
لذا بهتر است با به کارگیری ابزارهایی که حاصل تلاش و پیشرفت دانشمندان در زمینه فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است ، ضمن افزایش سرعت یادگیری ، شرایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقه های گوناگون فراهم آورند تا یادگیرنده ها با توجه به خصایص خود در محیط آموزشی مجهز به رایانه و سایر امکانات قرار بگیرند و آموزش ببینند .
با ظهور و توسعه فن آوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتاب بیشتری با محوریت عنصر اطلاعات در حال گسترش است . این امر از محیط های نظامی آغاز و به محیط های دانشگاهی و مدنی منتقل شده است . بیشتر از دو دهه است که نظام فن آوری اطلاعات ، نظام آموزشی و محیط تحصیلی را در بر گرفته است . در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه به منظور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در ارتباط با فن آوری اطلاعات و ایجاد آمادگی برای ورود به جامعه ی اطلاعاتی و افزایش روحیه تحقیق و پژوهش و استفاده بهینه از این دریای بیکران و افزایش تولید دانش از مدارس هوشمند به جای مدارس سنتی بهره برداری شده است .( محرابی ، 1390 )
از آنجایی که فن آوری و تکنولوژی ، محور کلیه فعالیت های اقتصادی ، پزشکی ، اجتماعی و آموزشی قرار گرفته است لذا به کارگیری و آموزش فن آوری اطلاعات و ارتباطات از سنین پایین لازم است . لذا برای اجرای این امر و پیشگیری از عقب افتادن کاروان دانش و فن آوری کشور به خصوص معلمان و دانش آموزان باید از این فن آوری ( هوشمند سازی مدارس ) در جهت آموزش بهتر با سرعت بیشتر و جلوگیری از هدر رفت زمان استفاده نمود و تا حد ممکن بتوان سبک های مختلف یادگیری ( مدل کلب) دانش آموزان متفاوت را پوشش داده و معلمین را در امر آموزش یاری نمود .
1-2-بیان مسئله
از مشخصه های بارز جوامع امروزی ، تغییرات پی در پی و مستمر می باشد . سازمان ها نیز به عنوان جزئی از این جوامع ، دچار این تغییرات و تحولات گسترده شده اند . محیط ناپایدار در حال تغییر ، مقوله جهانی شدن ، خصوصی سازی و ظهور فن آوری پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی ، چالش های جدی هستند که نهادهای آموزشی و مدارس به عنوان رکن اساسی و عملیاتی این نهادها با آن مواجه شده اند . اگر نظام آموزشی و مدارس در پی مهندسی مجدد ساختار و کارکردشان نباشند و جایگاه خود را در جامعه تغییر ندهند ، آینده ای مبهم خواهند داشت .
جامعه ای که هدف آن پیشرفت بر اساس دانش و فن آوری است ، باید ابتدا آموزش و پرورش خود را متحول کند . برای این کار باید فن آوری آموزشی ، یعنی طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی شده پژوهش های بنیادی و کاربردی را به کار گیرد . ( رستگار پور و عبدالهی ،1384 )
پیدایش مدارس هوشمند به عنوان جزیی از سیستم های حمایت کننده آموزش رسمی برای یادگیرندگان محروم از تحصیل در کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان و آمریکا از اوایل دهه 1960 فرصت های جدید یادگیری را فراهم نموده است . ( زمانی و همکاران ، 1388)
در کشورهای در حال توسعه ، مدارس هوشمند به صورت حضوری برای جبران برخی از عقب ماندگیها نظیر شیوه های ناکارآمد تدریس سنتی معلم محوری ، کمبود کتاب های درسی غنی و روز آمد ، فقر سواد اطلاعاتی و رایانه ای معلمان و دانش آموزان ، نیازهای روز افزون بازار کار به نیروهای انسانی کار آمد و مجهز به سواد فن آوری در حال شکل گیری و توسعه است .
در این راستا جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و از سال 1383 به تاسیس مدارس هوشمند پرداخته و در این راستا سند راهبردی مدارس هوشمند به درخواست سازمان آموزش و پرورش استان تهران توسط جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام شده است . در این سند در تعریف مدارس هوشمند آمده است که مدرسه هوشمند سازمانی است آموزشی ، با موجودیتی فیزیکی و حقیقی ( نه مجازی ) که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش خواهند دید . در این گونه مدارس ، دانش آموزان متناسب با استعدادها و علایق خود به یادگیری می پردازند توجه به باور کردن تمامی استعدادها ی بالقوه دانش آموزان در تمامی فعالیت های آموزشی و فوق برنامه در این مدارس به چشم می خورد ، هم چنین محدودیتی در ادامه روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود نخواهد داشت . ( پیش نویس سند راهبردی مدارس هوشمند ، 1384 )
هدف مدارس هوشمند ، کمک به اجرای اهداف ملی آموزش کشور و نیز تقویت و پرورش نیروی کار آمد برای مواجه با رویدادهای قرن 21 بوده است . در این مدارس یادگیری بر اساس سرعت انفرادی ، تشریک مساعی ، خود گردانی ، پیوستگی بین موضوعات درسی بوده است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتاب های الکترونیک ، نرم افزارهای چند رسانه ای ، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است . در مدارس هوشمند ، فن آوری به منزله پلی ارتباطات بین معلمان ، دانش آموزان و والدین را آسان تر و موثرتر می سازد .
در گزارشی از سازمان یونسکو 1بیان شده که فن آوری اطلاعات موجب ایجاد تغییراتی اساسی در فرآیند یادگیری شده است . امروزه با توجه به گوناگونی جوامع ، انسان ها ، خلاقیت ها و علاقه مندی های آنان، نیاز به وجود تنوع روشهای یادگیری وجود دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد . ( اریک2 ، 2006 )
گیتس3 در سخنرانی در سال 1999 به نقل از هوارد گاردنر4 در زمینه آموزش و پرورش می گوید : “چون درک انسانها از جهان متفاوت است ، کودکان را باید با روشهای گوناگون آموزش داد.”
گاردنر بر این باور است که مدرسه را باید سرشار از کارآموزی ، پروژه و فن آوری کرد تا در آن صورت هر دانش آموز ، خود را با نظام آموزش مذکور سازگار کند . ( نوروزی و همکاران ، 1387 )
بکر5 1997 بیان کرده است که ورود فن آوری اطلاعات به مدارس منجر به یادگیری بهتر می شود . اغلب محققان معتقدند این تحول منجر به تغییر یادگیری معلم مدار به رویکرد دانش آموز مدار می شود . در این میان معلمان باید در معرض تحولات آموزشی قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت های فن آوری جدید کسب نمایند . ( محرابی ، 1390 )
همین طور طبق گزارش موسلی6 در سال 1999 درباره ی تعلیم و تربیت همراه با فن آوری در مدارس ابتدایی انگلستان ، معلمانی که نسبت به کاربرد فن آوری نگرش مثبتی داشتند ، گرایش به کسب مهارت های فن آوری اطلاعات داشتند و در کار مشارکتی دانش آموزان به جستجوگری و تصمیم گیری آن ها را ارج می نهادند . ( عطاران ، 1384 )
1-3-اهمیت پژوهش
با ورود به هزاره ی جدید میلادی و استفاده بسیاری از کشورهای جهان از فن آوری اطلاعات و گسترش روزافزون دانش و سرعت پیشرفت علم و دانش هیچ کشوری نباید از قطار سریع السیر آن جا بماند یا تنها مصرف کننده صرف این تکنولوژی باشد .
کشور عظیم ایران با وجود سابقه دیرینه در تولید علم و دانش در زمینه های بسیار از جمله طب سنتی ، علوم، ریاضی ، نجوم و فلسفه … لازم است با استعانت از خداوند متعال و تجربه دانشمندان و اساتید دانشگاه و به کارگیری تخصص های مختلف و ترکیب و استفاده از آن ها با هوش زاینده ی دانشمندان و دانشجویان جوان در طراحی و ساخت و کاربرد این فن آوری در کشور تلاش خود را چند برابر نموده تا در این زمینه نیز خود تولید کننده باشیم نه صرفا” مصرف کننده و به کارگیرنده فن آوری اطلاعات .
شرط تحقق این سیاست راهبردی ، تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب و کاردان است . چرا که آینده ی هر جامعه ای به کیفیت کارایی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد . از این رو هر چه کارایی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثر و مفیدتر باشد جامعه فردا سلامت و سعادت بیشتری خواهد داشت . (یغما ، 1384)
این پژوهش دارای دو اهمیت است :
الف ) اهمیت نظری : که امید است بتوان یک فرضیه قابل قبولی بین هوشمند سازی مدارس و سبک های یادگیری اصیل تدوین نمود .
ب ) اهمیت کاربردی : امید است بتوان راه حل های مفیدی به مسئولان امر ارائه نمود تا تحولی در کاربردی کردن در مدارس هوشمند صورت گیرد .
بر همین اساس نتایج این پژوهش می تواند روشن سازد که هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری دانش آموزان میتواند موثر باشد ؟ همچنین پس از اثبات تاثیر هوشمند سازی بر یادگیری و سبک های یادگیری دانش آموزان ، از شیوه های مطلوب و دلخواه دانش آموزان در امر آموزش استفاده شود .
نتایج این تحقیق می تواند در اختیار آموزش و پرورش کشور ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی قرار گیرد، تا آن ها گامی موثر جهت توسعه و گسترش سیستم های الکترونیکی و تجهیز هوشمند سازی مراکز بردارند و یادگیری عمیق را در دانش آموزان ایجاد کنند و جلب مشارکت اولیا در فعالیت های مختلف را فراهم سازند .
1-4-اهداف پژوهش
1-4-1-هدف اصلی :
تعیین میزان تاثیر گذاری هوشمند سازی مدارس بر نمرات دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
1-4-2-اهداف فرعی :
1- تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
2- تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مشاهده تاملی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
3- تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
4- تبیین هوشمند سازی مدارس بر نمرات آزمایشگری فعال دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
1-5-فرضیه های پژوهش
1-5-1-فرضیه اصلی :
بین مدارس هوشمند و سبک های یادگیری دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
1-5-1فرضیه های فرعی :
1- استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
2- استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مشاهده تاملی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
3- استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
4- استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات آزمایشگری فعال دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
1-6-تعریف مفاهیم :
الف ) تعریف نظری :
مدرسه هوشمند7 : مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرایند ها اعم از مدیریت ، نظارت ، کنترل، یاددهی – یادگیری ، منابع آموزشی و کمک آموزشی ، ارزشیابی ، اسناد و امور دفتری ، ارتباطات و مبانی توسعه آن ها ، مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است . ( نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران ، 1390 ، ص 26 )
فن آوری 8: کاربرد نظام مند همه منابع دانش سازمان یافته است . در این صورت فن آوری آموزشی نیز کاربرد نظام مند یافته های علمی در موقعیت های آموزشی است . ( رضوی ، 1386 ، ص 6 )
فن آوری اطلاعات و ارتباطات9: به عنوان مجموعه متفاوتی از ابزارها و منابع فن آوری به کار می رود که می تواند برای برقراری ارتباط ، ایجاد ، انتشار ، ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد . این نوع فن آوری ها شامل رایانه ، فن آوری های پخش برنامه ( رادیو و تلویزیون)و تلفن می باشد . ( فتاحیان ، 1383 ، ص 32 )
یادگیری10 : فرآیند ایجاد تغییرات نسبتا” پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی یا داروها پدید می آید نسبت داد . ( کیمبل ، 1961 / به نقل از هرگنهان و السون ، 1391 ، ص 47 )
یادگیری الکترونیکی11 : یادگیری الکترونیکی را می توان استفاده نظام مند از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس و یادگیری دانست . به طور کلی یادگیری الکترونیکی مفهومی است که بیانگر به کارگیری فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و نظام های چند رسانه ای به مثابه ابزارهایی برای بهبود و کیفیت یادگیری ازطریق مرحله تسهیلاتی برای دسترسی آسان به منابع و خدمات آموزشی و فراهم کردن سازو کارهایی چون تعامل و همکاری از راه دور است . ( رضوی ، 1386 ، ص 224)
در این تحقیق منظور از مدارس هوشمند ، مدارسی است که دارای مجوز رسمی از آموزش و پرورش بوده و در سازمان آموزش و پرورش با نام مدارس هوشمند ثبت شده اند .
سبک12 را به عنوان ترجیح فرد در دریافت و پردازش اطلاعات برای استفاده از امکانان درونی و بیرونی و یا هر دو تعریف کرده اند . ( علی آبادی و کریمی ، 1387 ، ص 12 )
سبک یادگیری 13: مفهومی گسترده تر از سبک شناختی را دارد . هانی و مامفورد ( 1992 ) سبک یادگیری را به عنوان توصیفی از نگرش ها و رفتارهایی می دانند که تعیین می کند یک فرد کدام را ترجیح می دهد . ( رضایی ، 1389 ، ص 3 )
مفهوم سبک یادگیری به این مسئله اشاره دارد که افراد ترجیح می دهند چگونه یاد بگیرند . ( کانو و هوگز14، 2000 ص 405)
سبک یادگیری یک روش منحصر به فرد برای بیان کردن فرآیند یادگیری است که راهبردهای مشهود برای حل مسئله ، تصمیم گیری و محدودیتهایی را شامل است که در موقعیت های یادگیری و واکنش به انتظارات دیگران با آن مواجه می شود. ( کلب وکلب 15، 2003 ص 201)
وی سبک های یادگیری را به چهار دسته ی :
الف) سبک همگرا : افراد دارای این سبک اساساً بر شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال متکی هستند . این افراد در حل مسئله تصمیم گیری و کاربرد عمل ایده ها موفق ترند .
ب) سبک واگرا : افراد دارای این سبک به شیوه های یادگیری تجربه عینی . مشاهده تأملی تأکید می کنند نیرومندترین چهت گیری آن ها توانایی تخیل قوی و آگاهی از ارزش ها و معانی است . رویکرد آن ها برای درک موقعیت ها مشاهده کردن است .
ج) سبک جذب کننده : شیوه های یادگیری مسلط این سبک مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی می باشد . نقطه قوت افراد این سبک استدلال استقرایی و توانایی خلق الگوهای نظری و جذب مشاهده های ناهمخوان برای ایجاد تبیین های منسجم است .
د) سبک انطباق یابنده : افراد این سبک بر شیوه های یادگیری تجربه عینی و آزمایشگری فعال تأکید می کند و برای این افراد انجام کارها و اجرای برنامه ها در اولویت قرار دارد . افراد این سبک دیگر تجارب تازه و دست اول می شوند . (کلب ، 1981 ، به نقل از حسینی لرکانی و سیف ، 1380 ، ص 164)
1-7تعریف عملیاتی مفاهیم
هوشمند سازی مدارس :
در بررسی حاضر هوشمند سازی مدارس از طریق بررسی سوابق مدارس در اداره آموزش و پرورش شهر تهران به دست آمده است .
سبک یادگیری :
در پژوهش حاضر یادگیری به وسیله یک پرسشنامه 12 سوالی کلب ( 2005 ) که از آخرین نمونه بازنگری شده به دست آمده است .
این پرسشنامه چهار سبک یادگیری (همگرا : از ترکیب سوال 3 و 4 ، واگرا : از ترکیب سوال 1 و 2 ، جذب کننده : از ترکیب سوال 2و 3 ، انطباق دهنده : از ترکیب سوال 1 و 4 ) را این گونه اندازه گیری نموده است :
این پرسشنامه دارای 12 آیتم می باشد و هر آیتم آن دارای 4 پاسخ است و آزمودنی باید پاسخ های خود را بر حسب میزان شباهت خود در پیوستاری از 1 تا 4 نمره گذاری کند . ( 1 کمترین شباهت و 4 بیشترین شباهت ) نکته مهم این است که در یک سوال نباید امتیازی یکسان در آیتم در نظر گرفت . از اجرا سه نتیجه به دست می آید .
1- حالت های یادگیری : که از جمع چهار بخش هر 12 آیتم به دست می آید . ( تجربه عینی16 ، مشاهده تاملی 17، مفهوم سازی انتزاعی18 و آزمایشگری فعال ) می باشد .
2- ترجیحات و شیوه یادگیری : از تفاضل دو به دوی این شیوه ها یعنی از تفاضل نمرات مفهوم سازی انتزاعی و تجربه عینی (AC-CE) و نیز از تفاضل نمرات آزمایشگری فعال و مشاهده تاملی (AE-RO) دو نمره به دست می آید.
3- سبک های یادگیری : در این حالت دو نمره به دست آمده را بر روی محور مختصات ( با در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن نمره به دست آمده ) و مقایسه با داده های هنجاری ، چهار شیوه یادگیری همگرا ، واگرا ، انطباق یابنده و جذب کننده که نشان دهنده سبک یادگیری غالب است ، مشخص می شود . ( کلب و کلب ، 2005 )
1-8 متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل : در پژوهش حاضر مدارس هوشمند به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .
متغیر وابسته : در پژوهش حاضر سبک های یادگیری کلب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .
متغیر تعدیل کننده : در این پژوهش جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده مد نظر قرارگرفته است .
فصل دوم
پیشینه مطالعاتی

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید