پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1177)

5-1) مقدمه1515-2) نتایج آمار توصیفی1515-3 ) نتایج آمار استنباطی1545-4) پیشنهاداتی در راستای تحقیق1595-5) پیشنهاداتی برای محققین آتی159منابع و ماخذ161ضمائم168پرسشنامه169جداول177 چکیده :تحقیق و بررسی در خصوص نقش عدالت سازمانی در رابطه بین متغیرهای مدیریت عملکرد و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3826)

بازاریابی محصول نام محصول، کیفیت، شکل،طرح و رنگ ابعاد و اندازه، خدمات پس از فروش، ضمانت، معروفیت تجاری، تسهیلات خرید، شرایط تحویل قیمت سطح قیمت، میزان تخفیف، لیست قیمت ها، کارمزدها، شرایط پرداخت، میزان کسورات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3784)

کلیات پژوهش1-1-مقدمه:یکی از توانایی های موجودات زنده، اکتساب، حفظ، نگهداری و به خاطرآوری اطلاعات است. این ظرفیت و توانایی حیاتی عمدتا از طریق سیستم عصبی هورمونی صورت می پذیرد. بدون شک بدون وجود توانایی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3785)

3-3) – سنتز PCP با استفاده از حد واسط نیتریل ]105[37مرحله اول :37سنتز 1-پی پیریدینو سیکلوهگزان کربونیتریل(PCC)37مرحله دوم39سنتز1-(1-فنیل سیکلوهگزیل) پی پیریدین (PCP)393-4 ) – سنتز مشتق اول از روشBruylant: شکل(3-5)و(3-6) [84]41مرحله اول:41سنتز 1-((3و5 -دی متیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3786)

بررسی نیازهای امنیتی یک بانک و بررسی امنیت در بانک به صورت ابری24نیازهای امنیتی بانکها در حالت کلی24معماری امنیت اطلاعات25وقتی از مدیریت امنیت صحبت می‌کنیم چه مواردی را در بر می‌گیرد؟26چرا امنیت در بانک‌ها مهم‌تر ادامه مطلب…

By 92, ago