3-3) – سنتز PCP با استفاده از حد واسط نیتریل ]105[37
مرحله اول :37
سنتز 1-پی پیریدینو سیکلوهگزان کربونیتریل(PCC)37
مرحله دوم39
سنتز1-(1-فنیل سیکلوهگزیل) پی پیریدین (PCP)39
3-4 ) – سنتز مشتق اول از روشBruylant: شکل(3-5)و(3-6) [84]41
مرحله اول:41
سنتز 1-((3و5 -دی متیل آمانتان -1 ایل ) آمینو ) سیکلو هگزان -1- کربو نیتریل41
مرحله دوم :43
سنتز (1و3و5و7)-3و5-دی متیل-N-(1-فنیل سیکلو هگزیل)آمانتان-1-آمین43
3-5) – سنتز مشتق دوم از روش Bruylant: شکل(3-7)و(3-8) [84]46
فصل چهارم : نتایج
4-1 ) – نتایج طیفی52
60
61
4-2) – نتایج تستهای فارماکولوژیکی :62
فصل پنجم
5-1 )- برخی از کارهای انجام شده درموردسنتز مشتقات فنسیکلیدین وکارهای فارماکولوژی انجام شده روی آن:66
5-2 ) پیشنهادات68
مشتقات جدیدی با تغییر و جایگذاری حلقه های متفاوت فن سیکلیدین در جهت بهبود و افزایش اثر گذاری آن.68
ساختن ساختار های با هدف تمایل بر یک گیرندهی خاص.68
بررسی اثرات فارماکوژی دیگر از مشتقات سنتز شده.68
اصلاح ساختاری با افزایش اثر گذاری روی سایت اثر فن سیکلیدینها.68
از انواع تغیرات می توان به موارد بالا اشاره کرد.68
منابع
منابع غیر فارسی69
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل( 1-1)کنفورمرهای فنسیکلیدین6
شکل( 1-2) شمای فنسیکلیدین8
شکل( 1-3)مشتقات مختلف pcp12
شکل( 1-4)مشتقات مختلف pcp13
شکل( 1-5)مشتقات مختلف pcp13
شکل( 1-6)مشتقات مختلف pcp14
شکل( 1-7)مشتقات حلقه سیکلوهگزانی فنسیکلیدین15
شکل( 1-8) مشتقات تیوفن دارفنسیکلیدین15
شکل( 1-9)مشتقاتN-آلیل فنسیکلیدین16
شکل( 1-10) مشتقات مختلف pcp17
شکل( 2-1) ترکیب فنسیکلیدین وبعضی از مشتقات آن وکتامین23
شکل( 2-2) چندترکیب با اثرات مشابه با PCP26
شکل( 2-3) مقایسه خواص دارویی PCP با چندین مشتقاتش از جمله PCM27
شکل( 3-1)روش Bruylant31
شکل( 3-2) روشRitter32
شکل( 3-3)روشRitter33
شکل( 3-4) روش Azid34
شکل( 3-5) سنتز PCP34
شکل( 3-6 ) روشEnamine35
شکل( 3-8) باید در نگهداری PCC دقت نمود، زیرا تجزیه می گردد38
شکل( 3-9) تجزیه PCC38
شکل( 3-10) TLC برای تعیین PCC39
شکل( 3-11) سنتز1-(1-فنیل سیکلوهگزیل) پی پیریدین40
شکل( 3-12) واکنش تجزیه PCP40
شکل( 3-13) TLC برای واکنش گرینیارد41
شکل( 3-14) TLC برای PCP41
شکل( 3-15) ((3و5 -دی متیل آمانتان -1 ایل ) آمینو ) سیکلو هگزان -1- کربو نیتریل42
شکل( 4-1) طیفIR حدواسط52

شکل( 4-2) طیف جرمی حد واسط53
شکل( 4-3) طیف IR مشتق اول54
شکل( 4-4) طیف جرمی مشتق اول55
شکل( 4-5) طیف HNMR مشتق اول56
شکل( 4-6) طیف CNMR مشتق اول57
شکل( 4-7) طیف IR مشتق دوم58
شکل( 4-8)طیف جرمی مشتق دوم59
شکل( 4-9)طیف HNMR مشتق دوم60
شکل( 4-10)طیف CNMR مشتق دوم61
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار( 4-1) بررسی فرکانس لیسیدن62
نمودار( 4-2) بررسی زمان لیسیدن63
نمودار( 4-3) بررسی درد حاد حرارتی64
چکیده:
ترکیب فنسیکلیدین یا 1-(1-فنیل سیکلو هگزیل)پی پیریدین (pcp) و مشتقات آن خواص بیولوژیکی مختلفی دارند و از خود اثرات ضد دردی نشان می دهند , آنها با تعداد ی از سیستمهای انتقال دهنده در سیستم اعصاب مرکزی تداخل میکنند. مشتقات متعددی از این ترکیب توسط محققان ساخته شده است که با تغییر و جایگزینی گروههای مختلفی از جمله گروههای کشنده ,گروههای دهنده, مزدوج شدن حلقه ها اثرات مختلفی را ایجاد کرده اند.
هدف ازاین پایان نامه سنتز ترکیبات جدید تیوفنی و بنزنی از خانواده دارویی فنسیکلیدین می باشد. که بعد از سنتز دو ترکیب جدید به نام های :

خواص ضد دردی آنها با (pcp) توسط تستهای Formalin ,Tail immersion روی موشهای سوری نر نژاد NMRI مقایسه گردید.
نتایج این آزمایشات نشان داد که در تست Tail immersion(به عنوان الگوی درد حاد حرارتی)داروی جدید بنزنی وتیوفنی و pcp می توانند درد حاد حرارتی را بیشتر از داروهای دیگر کاهش بدهند و اثرات ضد دردی بهتری ایجاد کنند.
در تست Formalin (به عنوان الگوی درد حاد شیمیایی ودرد مزمن) داده های محاسبه شده نشان می دهد که داروی بنزنی و تیوفنی می تواند بطور قابل ملاحظه ای فرکانس لیس زدن پا را در موش را (درد حاد) کاهش بدهد.
واژگان کلیدی: فنسیکلیدین، ممانتین، مشتقات تیوفن دار، مشتقات بنزن دار، مشتقات متیل سیکلو هگزانونی، Tail immersion وFormalin
مقدمه
فنسیکلیدین با نام شیمیایی 1-(1- فنیل سیکلو هگزیل) پی پیریدین ونام تجاری سرنیلان و با علامت اختصاریPCP نشان داده می شود. این ترکیب به صورت خالص یک پودر کریستالی سفید رنگ است که به راحتی در آب حل می شود ودارای وزن مولکولی 38/243 و نقطه ذوب C?5/46- 46 می باشد]1[.
این ترکیب ومشتقات آن دارای خواص فارماکولوژیکی و بیولوژیکی می باشند و همچنین خواص دارویی مختلفی ازآنها گزارش شده است که می توان از بین آنها به اثر تحریک یا تضعیف کنندگی عصب مرکزی، خاصیت ضد دردی، بی حس کنندگی، بیهوش کنندگی و مسکن بودن اشاره کرد. این مسئله یکی از دلایل اصلی و عمده در رشد سریع تحقیقات انجام شده درمورد این خانواده دارویی می باشد. این امرموجب تشویق محققان برای جستجوی روشهای عملی در تهیه مشتقات دیگر با خواص دارویی بهتر ازاین خانواده گردیده است]5-1[.
Rolicyclidine (PCPy ) یک داروی بی حس کننده تجزیه ای با اثرات توهم زایی و آرام بخشی است. که این اثر به فن سیکلیدین مشابه است، اما قدرت کمتر ولی اثرات تحریکی کمتر ی دارد و در حال حاضر بسیار کم شناخته شده است.
در این پایان نامه دو مشتق جدید تیوفنی وبنزنی از خانواده فنسیکلیدین ها از روش Bruylant سنتز شد و همچنین سنتز خود مولکول فنسیکلیدین (pcp) از روش Bruylant، Enamine انجام گرفت. شاهد (pcp) و مشتقات جدید سنتز شده مورد بررسی فارماکولوژی توسط تستهای Formalin و immersion Tail قرار گرفته است.
فصل اول
مباحث تئوری
طرح موضوع:
سنتز ترکیبات و مشتقات جدیدی از خانواده فن سیکلیدنها با تغییر گروه های مختلف آمینی و آروماتیکی مولکول دارو می باشد. مشتقات سنتز شده دارای خواص فارماکولوژیکی و بیولوژیکی متفاوتی هستند. در این پژوهش سعی کرده ایم که مولکولی با تمایل بیشتر به گیرنده ای خاص سنتز کنیم تا بدین وسیله اثرات ضد دردی و بی حس کنندگی مولکول را مقایسه کنیم. که این مهم توسط تست های فارماکولوژی از جمله تستهای Formalin و immersion Tail صورت می پذیرد.
اهداف پژوهش:
هدف ازاین پایان نامه سنتز ترکیبات جدید تیوفنی و بنزنی از خانواده دارویی فنسیکلیدین می باشد. که بعد از سنتز دو ترکیب جدید به نام های :

خواص ضد دردی آنها با (pcp) توسط تستهای Formalin ,Tail immersion روی موشهای سوری نر نژاد NMRI مقایسه گردید. اهداف این پژوهش بدین گونه می باشد که مولکولی با تمایل بیشتر به گیرنده ای خاص سنتز کنیم تا بدین وسیله اثرات ضد دردی و بی حس کنندگی مولکول را مقایسه کنیم. که این مهم توسط تست های فارماکولوژی از جمله تستهای Formalin و immersion Tail صورت می پذیرد.
نتایج طیفی گزارش شده نشان داده است که ساختارهای نامبرده سنتز شده و همچنین اثرات ضد دردی آن توسط روشهای فارماکولوژی بررسی شده است.
نتایج این آزمایشات نشان داد که در تست Tail immersion(به عنوان الگوی درد حاد حرارتی)داروی جدید بنزنی و تیوفنی و pcp می توانند درد حاد حرارتی را بیشتر از داروهای دیگر کاهش بدهند و اثرات ضد دردی بهتری ایجاد کنند.
در تست Formalin (به عنوان الگوی درد حاد شیمیایی ودرد مزمن) داده های محاسبه شده نشان می دهد که داروی بنزنی و تیوفنی می تواند بطور قابل ملاحظه ای فرکانس لیس زدن پا را در موش را (درد حاد) کاهش بدهدو همچنین مدت زمان کمتری اقدام به لیسیدن پا می کند.
1- 1 ) – تئوری
با یک بررسی ساده از مولکول فنسیکلیدین می توان به سه مفهوم اصلی در مورد این ترکیب رسید که بر روی فعالیت بیولوژیکی آن تاثیر دارند.
الف- از دیدگاه دینامیکی ب- از دیدگاه استاتیکی ج- از دیدگاه فیزیکو شیمیایی استاتیکی
الف- از دیدگاه دینامیکی:
اکثر خواص اصلی و مهم ساختمان فنسیکلیدین از طریق مفاهیم دینامیکی مولکول ناشی می شود، سیستم حلقوی سیکلو هگزان در محلول به دو صورت کنفورمری زیرموجود است. (شکل1-1)
در سال 1968 مطالعات اولیه براساس همین مسئله و به بهانه بررسی بیشتر روی تعادل فرمهای کنفورماسیونی صورت گرفته است ]9[.

شکل( 1-1)کنفورمرهای فنسیکلیدین
همانطور که دیده شد از آنجا که در فرم A اتم نیتروژن توسط پروتونهای حلقه پی پیریدینی و سیکلوهگزان احاطه شده است کمتر از فرم B دردسترس است و در نتیجه از فرم B آبگریزی بیشتری را انتظار داریم. این مسئله از بررسی اثر شناخته شده از بازی بودن آمینهای محوری سیکلوهگزیل ناشی می شود ]10,4[. در عمل این دو سریعاً به هم تبدیل میشوند و قابل جداسازی نمی باشند.
در سالهای 1968 تا 1979 و بعد از آن مطالعات زیادی بر روی تعادل کنفورماسیونی فنسیکلیدینها با ثابت کردن حلقه سیکلوهگزانی توسط گروههای حجیمی مانند ترشیوبوتیل بر روی ترکیبات مشابه ازطریق روشهای اسپکتروسکوپی خاصه روش NMR انجام شده است.] 14-11[.
ب- از دیدگاه استاتیکی:
سیستم حلقوی سیکلوهگزان سهم موثری را در نگهداری دو حلقه دیگر در موقعیت ساختمانی خودشان دارا می باشد. حلقه آروماتیکی، علاوه بر مسطح بودن، دانسیته الکترونی قوی را نزدیک به اتم کربن نوع چهار و در ناحیه خاصی از فضا تامین می کند. حلقه پی پیریدینی با اتم نیتروژن نوع سوم خود، مسئول خصوصیات بازی ترکیب فنسیکلیدین است.
مفاهیم فوق، ساختمان مولکولی را از برشی مشخص و مجزا نشان می دهد و به عنوان اصول مطالعات و فعالیت ساختمان باید در نظر گرفته شود و لذا در بررسی و مطالعه بر روی فعالیت و ساختمان و ارتباط بین این دو SAR (Stracture Activeity Relationship) در این خانواده ازترکیبات باید در چهارچوب نواحی فوق صورت گیرد.
ج) از دیدگاه شیمی فیزیکی و استاتیکی
اتم نیتروژن بازی و هیدروفیل می باشد که توسط نواحی لیپوفیلی CH2 های حلقه پی پیریدینی احاطه شده است در حالی که حلقه آروماتیکی فوق العاده هیدروفوب را در کنار خود دارد و بنابراین مولکول را می توان مانند یک بیضی هیدروفوب (آبگریز) در نظر گرفت که در مرکز آن حفره ای هیدروفیل (آبدوست) موجود است. (شکل1-2) و لذا مرکز توجه در مولکول اتم نیتروژن می باشد و بازی بدون مولکول ناشی از سهولت در دسترس بودن زوج الکترون آزاد اتم نیتروژن می باشد و مسئول اصلی خصوصیات و فعالیت این ترکیب و سایر ترکیبات مشابه از همین خانواده می باشد]15[.
حضور حداقل یک گروه آروماتیکی با دانسیته الکترونی در کنار آمین باعث حفظ این فعالیت می شود که در این مورد باید مسئله‌ کنفورماسیونی را در نظر گرفت.
شکل( 1-2) شمای فنسیکلیدین

1- 2)- اصلاحات ساختاری در ساختمان فنسیکلیدین ]5، 17، 68[ :
تغییرات ساختاری در ساختمان فنسیکلیدین سبب تغییر در خواص آن می گردد.
سه احتمال وجود دارد:
1) جا به جایی حلقه پی پیریدین توسط دیگر آمین ها.
2) اضافه کردن استخلافهایی به حلقه فنیل، یا جا به جایی با دیگر حلقه های آروماتیک.
3) اصلاح حلقه سیکلوهگزیل.
1-2-1 ) – اصلاحات جایگزین آمین
الف) جایگزین های الکیلهای غیرحلقوی :
جابه جایی حلقه پی پیریدین در فنسیکلیدین توسط گروه دیگری از الکیلها می تواند باعث ترکیبات فعال دیگری شود. جا به جایی و جایگزینی N-alkyl ترکیبی را با شدت اثری حدود 2/1 از فنسیکلیدین میدهد. جایگزینهای کوچک آلکیل مثل متیل و اتیل، ترکیباتی را با شدت اثر افزایش یافته نسبت به PCA (1-فنیل سیکو هگزیل آمین) می دهد. یک گروه N-methyl ترکیبی را با شدت اثری معادل فنسیکلیدین می دهد. طولانی کردن زنجیره الکیل از متیل به اتیل شدت اثر را افزایش داده و PCE (1-فنیل سیکلو هگزیل اتیل) بسیار فعال تر از فنسیکلیدین می شود.
افزایشات بعدی از طول زنجیره به n-پروپیل و یا n-بوتیل باعث کاهش اثر می شود اگر چه ترکیب n-پروپیل هنوز مشابه اثر فنسیکلیدین است.
شواهدی وجود دارد که جایگزین های کوچک تر از n- الکیل مثل متیل یا اتیل باعث ایجاد ترکیباتی برای افزایش تمایل به حالت تهوع می شود. علاوه بر آن کوکائین این آنالوگ ها دارای یک تست ناخوشایند سوزآور، زمانی که به صورت بخار در می آید و آن بخار استنشاق می شود می باشد. ساختار نمک های HCL تا حدودی خوشایندتر می باشد اگرچه در مورد PCE(شکل1) هنوز هم یک رایحه ناخوشایند متفاوت دارد. بعضی از مشتقات را در آزمایشگاههای مخفی ایالات متحده در سال 1970 به عنوان داروهای مخدر ساختند که در پی آن از لحاظ قانونی برای استفاده مناسب از این داروها برنامه ریزی شده است.
ترکیب با جایگزین N-ایزوپروپیل، اثری مشابهی با فنسیکلیدین دارد ولی مشتقات N وN-دی متیل فقط نصف اثر فنسیکلیدین را دارد. NوN-دی اتیل دارای اثری کمتراز فنسیکلیدین می باشد.
ب) جانشین های الکیل حلقوی :
جانشین حلقه پی پیریدین شش عضوی با حلقه پیرولیدین پنج عضوی یک ترکیب PCPY شکل) 1( نشان می دهدکه این ترکیب اثر کمی را نسبت به فنسیکلیدین دارد] 69 [
تعویض حلقه پی پیریدین با حلقه مورفولین ترکیبی را به وجود می آورد که 1/1 شدت اثر را نسبت به فنسکلیدین دارد، در یک تحقیق، این ترکیب تا حدودی فعال تر یا موثرتر از کتامین در حیوانات نشان داده شده است ]70[.
جایگزین الکیل در حلقه پی پیریدین نیز ممکن است ترکیب فعال تری را بدهد برای مثال آنالوگهای 4-متیل پی پیریدین و 3-متیل پی پیریدین در حدود 3/1 فعالیت را نسبت به فنسیکلیدین دارند. افزایش سایز پی پیریدین تا حلقه هفت عضوی نیز ترکیبی را به همین صورت با اثر مشابه فنسیکلیدین می دهد. بعضی از الکیلهای جایگزین شده آنالوگ های پیرولیدین نیز فعال هستند مانند 3و3-دی متیل پیرولیدین ]70[.
1-2-2)- اصلاحات حلقه آروماتیک

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف) جانشین حلقه فنیل:
حلقه فنیل از فنسیکلیدین را می توان با محدوده وسیعی از دیگر حلقه های آروماتیکی جایگزین کرد و فعالیت آن را حفظ کرد. حفظ دانسیته الکترونی در حلقه باعث حفظ فعالیت می شود. جایگزینی یک حلقه 2- تینیل، ترکیب TCP(شکل 1) را می دهد که اثری چهار برابر فنسیکلیدین دارد. تاثیرات فردی TCP(شکل1) در انسان تقریباً از فنسیکلیدین قابل تشخیص نیست و تنها مقداری قوی تر از آن است ]5[. سنتز این ماده به آسانی و با جایگزینی 2- بروموتیوفن به جای بروموبنزن در واکنش گرینیارد می باشد.
این ماده وارد طرح مواد کنترل شده در ایالات متحده در سال 1975 شد. آنالوگ دیگری که در این طرح قرار گرفت TCPY(شکل1) بود که این آنالوگ در حقیقت نتیجه جایگزینی حلقه پیرولیدین با حلقه پی پیریدین و حلقه فنیل با حلقه تیوفن بوده که انرژی مشابه فنسیکلیدین در آزمایشات حیوانات را داشته است ]5[.
ب) اضافه شدن جانشین ها به حلقه فنیل:
بسیاری از مشتقات فنسیکلیدین که سنتز شده اند دارای حلقه فنیل بوده اند و تنها چند جایگزین شناخته شده است که باعث افزایش اثر می شود.
1- استخلاف در موقعیت 3 از حلقه فنیل:
قرار دادن یک گروه 3-متوکسی در حلقه فنیل ترکیبی را ارائه می دهد که توانایی تولید تاثیرات را در انسان دارد و شدیداً در شدت اثر و کیفیت مشابه فنسیکلیدین می باشد ]5[.
اگرچه ترکیب 3-هیدروکسی اثری 8 برابر نسبت به فنسیکلیدین دارد ولی کلاً وابستگی به دارو را برای گیرنده افزایش می دهد. جایگزینی گروه 3-هیدروکسی با یک گروه آمینو، در ترکیبات دیگر با افزایش تاثیرات تسکین دهندگی نتیجه می دهد ]5[. گروههای الکترون کشنده از لحاظ تاثیرات تسکین دهندگی به نظر خنثی می آیند.
یک جایگزینی با فلوئور یا دیگر هالوژنها در موقعیت 3 فعالیت را شدیداً کاهش می دهد. اگر چه یک گروه متیل در این موقعیت ترکیبی با فعالیت خوب را نشان می دهد.
2- استخلاف در موقعیت 4 از حلقه فنیل:
در موقعیت 4 حلقه فنیل گروههای کلر و نیترو ترکیبات غیر فعالی را می دهد. اگر 4- فلوئور در ترکیب وجود داشته باشد می توان به این نتیجه رسید که ترکیب فعال می باشد مانند فنسیکلیدین ولی تا حدودی اثر آن کمتر است. اگر در موقعیت 4 از حلقه فنیل گروه هیدروکسی جایگزین شده باشدمی توان ترکیبی را به دست آورد که از نظر فعالیت مانند فنسیکلیدین باشد و احتمالاً فنسیکلیدین خیلی هم بیشتر باشد.
3- استخلاف در موقعیت 2 در حلقه فنیل :
در کتامین بودن یک گروه 2- کلرو قابل توجه می باشد، این جایگزینی به احتمال زیاد شدت اثر ترکیب را کاهش می دهد. یک گروه2- متوکسی ممکن است یک ترکیب موثر را ایجاد کند ]5[.
1-2-3 ) – اصلاحات حلقه سیکلو هگزانی
حلقه سیکلو هگزیل به نظر سایز مناسبی برای حداکثر شدت اثر در مشتقات فنسیکلیدین را دارد.افزایش یا کاهش سایز حلقه به سیکلو هپتان با سیکلو پنتان باعث افزایش شدیدی در فعالیت می شود. اگر چه افزایش سایز حلقه سیکلوهگزان ممکن است باعث افزایش وابستگی به ترکیب در، گیرنده های دوپامین باشد.
کتامین 1-(2-کلروفنیل)-1-متیل آمین- (2- سیکلو هگزانون) دارای جایگزین در موقعیت دو از حلقه سیکلو هگزان است و این به ویژگی مطلوب کاهش مدت بیهوشی و افزایش تسکین دهندگی درد مربوط می شود. داروی بیهوشی Tiletamine (شکل 1) که مورد استفاده در دامپزشکی می باشد نیز دارای یک گروه کربونیل در همان موقعیت کتامین است. اگر گروه کربونیل به موقعیت 4 از حلقه سیکلو هگزان برود، ترکیباتی با تسکین دهندگی قابل مقایسه با مورفین را می دهد که همراه با کاهش فعالیت نسبت به فنسیکلیدین می باشد. اضافه کردن 2- متیل و یا به ویژه4- متیل در حلقه سیکلو هگزان فعالیت را افزایش می دهد] 71[.
در پیش بینی اینکه کدام آنالوگها ممکن است به عنوان داروهای مناسب برای تسکین درد، در آینده مورد استفاده قرار گیرد چندین عامل باید مورد توجه قرار گیرد :
1) ترکیب باید تاًثیر مناسبی را ارائه کند.
2) ترکیب باید قبل از سنتز به عنوان یک ماده کنترل شده برنامه ریزی شده باشد.
3) ترکیب باید به آسانی قابل سنتز باشد و برای سنتز آن ترجیحاً از مواد شیمیایی موجود و ارزان استفاده شود.
1-3 )گروههای مورد نیاز برای سنتز PCP و مشتقاتش (شکل1-14)
برای سنتز PCPو مشتقاتش به گروههای زیر نیاز داریم : ]55[
1- یک آمین آلیفاتیک : مانند , Morpholine , Pyrrolidine, EtNH2 , Piperidine, N-methyl-piperazine
2- یک کتون آلیفاتیک :Cyclohexanone
3- یک هالید آروماتیک: مانند , Bromo Benzen, Bromo Toluene Bromo Thiophene , Bromo Anisole ,
4- یک ترک کننده مناسب حد واسط : Potassium Cyanide HBr ,
P- Toluenesulfonic asid
5- یک فلز : منیزیم (Mg )، لیتیم (Li).
1-4 ) – مشتقات فنسیکلیدین:
1-4-1- مشتقات حاصل از استخلاف حلقه آروماتیک PCP:
شکل( 1-3)مشتقات مختلف pcp

شکل( 1-4)مشتقات مختلف pcp
شکل( 1-5)مشتقات مختلف pcp
شکل( 1-6)مشتقات مختلف pcp
1-4-2 – مشتقات حلقه سیکلوهگزانی فنسیکلیدین ]72[ :
شکل( 1-7)مشتقات حلقه سیکلوهگزانی فنسیکلیدین
1-4-3 مشتقات تیوفن دار فنسیکلیدین:
شکل( 1-8) مشتقات تیوفن دارفنسیکلیدین

1-4-4 مشتقاتی که به جای حلقه پای پیریدین ترکیب دیگری جایگزین شده است ]73[
شکل( 1-9)مشتقاتN-آلیل فنسیکلیدین
1-4-5 ترکیبات جدید سنتز شده ازاین خانواده74] 75? [ :
شکل( 1-10) مشتقات مختلف pcp
1-4-6 تنوسیکلیدین TCP)):
مشتق تیوفن دار ازخانواده فنسیکلیدین است که تیوفن در آن جایگزین حلقه آروماتیک شده است با وزن مولکولی 249-416 و یک داروی هوشبری تجزیه گرا با اثرات محرک و توهم زا که تاثیرات آن دقیقا مشابه فنسیکلیدین (pcp) است ولی بصورت قابل توجهی قوی تر است .

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید