پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3785)

3-3) – سنتز PCP با استفاده از حد واسط نیتریل ]105[37مرحله اول :37سنتز 1-پی پیریدینو سیکلوهگزان کربونیتریل(PCC)37مرحله دوم39سنتز1-(1-فنیل سیکلوهگزیل) پی پیریدین (PCP)393-4 ) – سنتز مشتق اول از روشBruylant: شکل(3-5)و(3-6) [84]41مرحله اول:41سنتز 1-((3و5 -دی متیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3784)

کلیات پژوهش1-1-مقدمه:یکی از توانایی های موجودات زنده، اکتساب، حفظ، نگهداری و به خاطرآوری اطلاعات است. این ظرفیت و توانایی حیاتی عمدتا از طریق سیستم عصبی هورمونی صورت می پذیرد. بدون شک بدون وجود توانایی و ادامه مطلب…

By 92, ago